அஞ்சல் குறியீடு 20001, அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு - வரைபடம்

வாசிங்டன், டி. சி.

விரிவான தகவல்கள்
பகுதி:2.2 எம்ஐ²
மக்கள்தொகை:40437
நடுவன் வயத:30.6
சம்பந்தப்பட்ட நகரங்கள்:வாசிங்டன், டி. சி. |  Shaw
அண்டைவீட்டார:Cardozo, Downtown, Downtown-Penn Quarter-Chinatown, Mount Vernon Square, Northwest Washington, Penn Quarter
நேர மண்டலம்:கிழக்கத்திய நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:Wednesday முற்பகல் 9:14
அட்சரேகை மற்றும் தீர்க்கரேக:38.9108444345761° / -77.0178168894112°
பகுதி குறியீடுகள்202301703
அஞ்சல் குறியீடு உடன் தொடர்பானவை:200022000320004200052000620007

20001-க்கான வணிகத் தரவ

20001இல் வணிகங்கள்  - வாசிங்டன், டி. சி.

மேலும்
20001 - வாசிங்டன், டி. சி.

20001-க்கான புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் மக்கள் தொகையியல

மக்கள்தொகை:4043720001-இலுள்ள குடும்பங்கள:14079
ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் உள்ள நபர்கள:2.38சராசரி வீட்டு மதிப்ப:$135400
ஒவ்வொரு குடும்த்திற்குமான வருமானம:$25095மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்புத் தரவ:unitedstateszipcodes.org/20001/

அருகிலுள்ள வாசிங்டன், டி. சி.

அஞ்சல் குறியீடு உடன் தொடர்பானவை


அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு அஞ்சல் குறியீடு

நிர்வாக வட்டாரப்படி அஞ்சல் குறியீடு

அயோவா
அரிசோனா
அலபாமா
அலாஸ்கா
ஆர்கன்சா
மேலும் பார்க்க