அஞ்சல் குறியீடு 20003, அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு - வரைபடம்

வாசிங்டன், டி. சி.

விரிவான தகவல்கள்
பகுதி:2.5 எம்ஐ²
மக்கள்தொகை:28947
நடுவன் வயத:34.2
சம்பந்தப்பட்ட நகரங்கள்:வாசிங்டன், டி. சி. |  Capitol Hill
அண்டைவீட்டார:Capitol Hill, Capitol Riverfront, Navy Yard, Southeast, Southeast Washington
நேர மண்டலம்:கிழக்கத்திய நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:Wednesday முற்பகல் 9:14
அட்சரேகை மற்றும் தீர்க்கரேக:38.8812311195692° / -76.9905659386469°
பகுதி குறியீடுகள்202301703
அஞ்சல் குறியீடு உடன் தொடர்பானவை:200012000220004200052000620007

20003-க்கான வணிகத் தரவ

20003இல் வணிகங்கள்  - வாசிங்டன், டி. சி.

மேலும்
20003 - வாசிங்டன், டி. சி.

20003-க்கான புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் மக்கள் தொகையியல

மக்கள்தொகை:2894720003-இலுள்ள குடும்பங்கள:11225
ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் உள்ள நபர்கள:1.99சராசரி வீட்டு மதிப்ப:$197900
ஒவ்வொரு குடும்த்திற்குமான வருமானம:$50663மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்புத் தரவ:unitedstateszipcodes.org/20003/

அருகிலுள்ள வாசிங்டன், டி. சி.

அஞ்சல் குறியீடு உடன் தொடர்பானவை


அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு அஞ்சல் குறியீடு

நிர்வாக வட்டாரப்படி அஞ்சல் குறியீடு

அயோவா
அரிசோனா
அலபாமா
அலாஸ்கா
ஆர்கன்சா
மேலும் பார்க்க