அஞ்சல் குறியீடு 22003, அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு - வரைபடம்

வர்ஜீனியா

விரிவான தகவல்கள்
பகுதி:12.5 எம்ஐ²
மக்கள்தொகை:59244
நடுவன் வயத:39.5
சம்பந்தப்பட்ட நகரங்கள்:Annandale
அண்டைவீட்டார:Annandale, Central Business District, Greater Fairfax
நேர மண்டலம்:கிழக்கத்திய நிலையான நேரம்
உள்ளூர் நேரம்:Thursday பிற்பகல் 6:14
அட்சரேகை மற்றும் தீர்க்கரேக:38.8307615495667° / -77.2143970126791°
பகுதி குறியீடுகள்202571703
அஞ்சல் குறியீடு உடன் தொடர்பானவை:220092201222015220252202622027

22003-க்கான வணிகத் தரவ

22003இல் வணிகங்கள்  - வர்ஜீனியா

மேலும்
22003 - வர்ஜீனியா

22003-க்கான புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் மக்கள் தொகையியல

மக்கள்தொகை:5924422003-இலுள்ள குடும்பங்கள:19376
ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் உள்ள நபர்கள:2.75சராசரி வீட்டு மதிப்ப:$237600
ஒவ்வொரு குடும்த்திற்குமான வருமானம:$73747மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்புத் தரவ:unitedstateszipcodes.org/22003/

அருகிலுள்ள வர்ஜீனியா

அஞ்சல் குறியீடு உடன் தொடர்பானவை


அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு அஞ்சல் குறியீடு

நிர்வாக வட்டாரப்படி அஞ்சல் குறியீடு

அயோவா
அரிசோனா
அலபாமா
அலாஸ்கா
ஆர்கன்சா
மேலும் பார்க்க