அமெரிக்க சமோவா யில் உள்ள (1) அஞ்சல் குறியீடு

நேர மண்டலம்சமோவா நேரம்
பகுதி199 கி.மீ.²
மக்கள்தொகை57881
மக்கள் தொகை அடர்த்தி290.9 / km²
அஞ்சல் குறியீடு96799
அமெரிக்க சமோவாஇல் வணிகங்கள்272
நகரங்கள1

ஊடாடும் வரைபடம்

அமெரிக்க சமோவா யில் உள்ள (1) அஞ்சல் குறியீடு

அஞ்சல் குறியீடுபெருநகரம்மக்கள்தொகைபகுதி
96799பாகோ பாகோ51893200.9 கி.மீ.²

அமெரிக்க சமோவா

அமெரிக்க சமோவா தெற்கு பசிபிக் பெருங்கடலில் சுதந்திர நாடான சாமோவாவுக்கு தென்கிழக்கில் அமைந்துள்ள ஐக்கிய அமெரிக்காவின் உள்ளிணைக்கப்படாத ஆட்சிப் பகுதியாகும். இதன் முக்கிய தீவு துதுய்லா வாகும் இதனோடு மனுவா, ரோஸ் பவளத்தீவுகள், சுவானிஸ் தீவுகள் என்பனவும் இவ்வாட்சிப்..  ︎  அமெரிக்க சமோவா களுக்கான விக்கிபீடியா பக்கம்