குவாதலூப்பே யில் உள்ள (106) அஞ்சல் குறியீடு

அஞ்சல் குறியீடு பட்டியலில் குவாதலூப்பே யை காண்க
நேர மண்டலம்அட்லாண்டிக் நேரம்
மக்கள்தொகை403750
அஞ்சல் குறியீடு97001 CEDEX, 97002 CEDEX, 97003 CEDEX (103 மேலும்)
குவாதலூப்பேஇல் வணிகங்கள்8216
நகரங்கள32
அஞ்சல் குறியீடுபெருநகரம்அஞ்சல் குறியீடுகளின் எண்ணிக்கை
97001 CEDEX - 97086 CEDEX, 97142 - 97199 CEDEXPointe-à-Pitre63
97100 - 97109 CEDEXபாஸ்தெர்12
97175 CEDEX - 97186 CEDEXLes Abymes14

ஊடாடும் வரைபடம்

குவாதலூப்பே யில் உள்ள (106) அஞ்சல் குறியீடு

அஞ்சல் குறியீடுபெருநகரம்மக்கள்தொகைபகுதி
97001 CEDEX
97002 CEDEXPointe-à-Pitre
97003 CEDEXPointe-à-Pitre
97004 CEDEXPointe-à-Pitre
97005 CEDEXPointe-à-Pitre
97006 CEDEXPointe-à-Pitre
97007 CEDEXPointe-à-Pitre
97008 CEDEXPointe-à-Pitre
97009 CEDEX
97010 CEDEXPointe-à-Pitre
97011 CEDEXPointe-à-Pitre
97019 CEDEXPointe-à-Pitre
97023 CEDEXபாஸ்தெர்
97029 CEDEXபாஸ்தெர்
97082 CEDEXPetit-Bourg
97084 CEDEXPointe-à-Pitre
97085 CEDEXPointe-à-Pitre
97086 CEDEXPointe-à-Pitre
97100பாஸ்தெர்108194.394 கி.மீ.²
97101 CEDEXபாஸ்தெர்
97102 CEDEXபாஸ்தெர்
97103 CEDEXபாஸ்தெர்
97104 CEDEXபாஸ்தெர்
97105 CEDEXபாஸ்தெர்
97106 CEDEXபாஸ்தெர்
97107 CEDEXபாஸ்தெர்
97108 CEDEXபாஸ்தெர்
97109 CEDEXபாஸ்தெர்
97110Pointe-à-Pitre123532.746 கி.மீ.²
97111Morne-à-l’Eau1716468.5 கி.மீ.²
97112Grand-Bourg522855.8 கி.மீ.²
97113Gourbeyre851722.8 கி.மீ.²
97114Trois-Rivières842931.2 கி.மீ.²
97115Sainte-Rose21632123.6 கி.மீ.²
97116Pointe-Noire599159.6 கி.மீ.²
97117Port-Louis519244.4 கி.மீ.²
97118Saint-François1673260.9 கி.மீ.²
97119Vieux-Habitants758859.6 கி.மீ.²
97120Saint-Claude1086434.4 கி.மீ.²
97121Anse-Bertrand447564.1 கி.மீ.²
97122Baie-Mahault3274446.8 கி.மீ.²
97123Baillif503424.2 கி.மீ.²
97125Bouillante696843.5 கி.மீ.²
97126Deshaies441531.4 கி.மீ.²
97127La Désirade136821.5 கி.மீ.²
97128Goyave1016260 கி.மீ.²
97129Lamentin1766265.4 கி.மீ.²
97130Capesterre-Belle-Eau18075102.9 கி.மீ.²
97131Petit-Canal830274.1 கி.மீ.²
97134Saint-Louis239357.5 கி.மீ.²
97136Terre-de-Bas7966.8 கி.மீ.²
97137Terre-de-Haut13925.9 கி.மீ.²
971395632370 கி.மீ.²
97140Capesterre-de-Marie-Galante320246.2 கி.மீ.²
97141Vieux-Fort13677.3 கி.மீ.²
97142
97150
97151 CEDEXPointe-à-Pitre
97152 CEDEXPointe-à-Pitre
97153 CEDEXPointe-à-Pitre
97154 CEDEXPointe-à-Pitre
97155 CEDEXPointe-à-Pitre
97156 CEDEXPointe-à-Pitre
97157 CEDEXPointe-à-Pitre
97158 CEDEXPointe-à-Pitre
97159 CEDEXPointe-à-Pitre
97160Le Moule2234183.5 கி.மீ.²
97161 CEDEXPointe-à-Pitre
97162 CEDEXPointe-à-Pitre
97163 CEDEXPointe-à-Pitre
97164 CEDEXPointe-à-Pitre
97165 CEDEXPointe-à-Pitre
97166 CEDEXPointe-à-Pitre
97167 CEDEXPointe-à-Pitre
97168 CEDEXPointe-à-Pitre
97169 CEDEXPointe-à-Pitre
97170Petit-Bourg23836131.3 கி.மீ.²
97171 CEDEXPointe-à-Pitre
97172 CEDEXPointe-à-Pitre
97173 CEDEXPointe-à-Pitre
97174 CEDEXPointe-à-Pitre
97175 CEDEX
97176 CEDEX
97177 CEDEX
97178 CEDEX
97179 CEDEXPointe-à-Pitre
97180Sainte-Anne2519080.5 கி.மீ.²
97181 CEDEX
97182 CEDEX
97183 CEDEX
97184 CEDEX
97185 CEDEX
97186 CEDEX
97187 CEDEXPointe-à-Pitre
97188 CEDEXPointe-à-Pitre
97189 CEDEXPointe-à-Pitre
97190Le Gosier2638845.7 கி.மீ.²
97191 CEDEXPointe-à-Pitre
97192 CEDEXPointe-à-Pitre
97193 CEDEXPointe-à-Pitre
97194 CEDEXPointe-à-Pitre
97195 CEDEXPointe-à-Pitre
97196 CEDEXPointe-à-Pitre
97197 CEDEXPointe-à-Pitre
97198 CEDEXPointe-à-Pitre
97199 CEDEXPointe-à-Pitre

குவாதலூப்பே

குவாதலூப்பே கரிபியக் கடலில் அமைந்துள்ள ஒரு தீவுக்குழுமமாகும். இது மொத்தம் 1628 சதுர கிலோமீட்டர் (629 சதுர மைல்) பரப்பளவையும் கொண்டது. இது பிரான்சின் கடல் கடந்த திணைக்களமாகும். ஏனைய கடல் கடந்த திணைக்களங்களைப் போல குவாதலூப்பேயும் பிரான்சின் 26 வட்டாரங்களில் ஒன்..  ︎  குவாதலூப்பே களுக்கான விக்கிபீடியா பக்கம்