சிங்கப்பூர் யில் உள்ள (124405) அஞ்சல் குறியீடு

அஞ்சல் துறைகள் பட்டியலில் சிங்கப்பூர் யை காண்க
நேர மண்டலம்சிங்கப்பூர் நேரம்
பகுதி719.1 கி.மீ.²
மக்கள்தொகை4.7 million
மக்கள் தொகை அடர்த்தி6537 / km²
அஞ்சல் துறைகள்01, 02, 03 (79 மேலும்)
அஞ்சல் குறியீடு124405
பகுதி குறியீடுகள்1800, 1900, 3 (12 மேலும்)
சிங்கப்பூர்இல் வணிகங்கள்408670
நகரங்கள2

சிங்கப்பூர் யில் உள்ள (82) அஞ்சல் துறைகள்

தபால் துறைபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகை
01சிங்கப்பூர்3547809
02சிங்கப்பூர்3547809
03சிங்கப்பூர்3547809
04சிங்கப்பூர்3547809
05சிங்கப்பூர்3547809
06சிங்கப்பூர்3547809
07சிங்கப்பூர்3547809
08சிங்கப்பூர்3547809
09சிங்கப்பூர்3547809
10சிங்கப்பூர்3547809
11சிங்கப்பூர்3547809
12சிங்கப்பூர்3547809
13சிங்கப்பூர்3547809
14சிங்கப்பூர்3547809
15சிங்கப்பூர்3547809
16சிங்கப்பூர்3547809
17சிங்கப்பூர்3547809
18சிங்கப்பூர்3547809
19சிங்கப்பூர்3547809
20சிங்கப்பூர்3547809
21சிங்கப்பூர்3547809
22சிங்கப்பூர்3547809
23சிங்கப்பூர்3547809
24சிங்கப்பூர்3547809
25சிங்கப்பூர்3547809
26சிங்கப்பூர்3547809
27சிங்கப்பூர்3547809
28சிங்கப்பூர்3547809
29சிங்கப்பூர்3547809
30சிங்கப்பூர்3547809
31சிங்கப்பூர்3547809
32சிங்கப்பூர்3547809
33சிங்கப்பூர்3547809
34சிங்கப்பூர்3547809
35சிங்கப்பூர்3547809
36சிங்கப்பூர்3547809
37சிங்கப்பூர்3547809
38சிங்கப்பூர்3547809
39சிங்கப்பூர்3547809
40சிங்கப்பூர்3547809
41சிங்கப்பூர்3547809
42சிங்கப்பூர்3547809
43சிங்கப்பூர்3547809
44சிங்கப்பூர்3547809
45சிங்கப்பூர்3547809
46சிங்கப்பூர்3547809
47சிங்கப்பூர்3547809
48சிங்கப்பூர்3547809
49சிங்கப்பூர்3547809
50சிங்கப்பூர்3547809
51சிங்கப்பூர்3547809
52சிங்கப்பூர்3547809
53சிங்கப்பூர்3547809
54சிங்கப்பூர்3547809
55சிங்கப்பூர்3547809
56சிங்கப்பூர்3547809
57சிங்கப்பூர்3547809
58சிங்கப்பூர்3547809
59சிங்கப்பூர்3547809
60சிங்கப்பூர்3547809
61சிங்கப்பூர்3547809
62சிங்கப்பூர்3547809
63சிங்கப்பூர்3547809
64சிங்கப்பூர்3547809
65சிங்கப்பூர்3547809
66சிங்கப்பூர்3547809
67சிங்கப்பூர்3547809
68சிங்கப்பூர்3547809
69சிங்கப்பூர்3547809
70சிங்கப்பூர்3547809
71சிங்கப்பூர்3547809
72சிங்கப்பூர்3547809
73சிங்கப்பூர்3547809
75சிங்கப்பூர்3547809
76சிங்கப்பூர்3547809
77சிங்கப்பூர்3547809
78சிங்கப்பூர்3547809
79சிங்கப்பூர்3547809
80சிங்கப்பூர்3547809
81சிங்கப்பூர்3547809
82சிங்கப்பூர்3547809
91சிங்கப்பூர்3547809

சிங்கப்பூர்

சிங்கப்பூர் அல்லது அலுவல்முறையாக சிங்கப்பூர் குடியரசு (The Republic of Singapore, சீனம்: 新加坡共和国, Xīnjīapō Gònghéguó; மலாய்: Republik Singapura) தென்கிழக்காசியாவில் உள்ள ஒரு தீவு நாடு. மலேசியத் தீபகற்பத்தின் தென் முனையில் அமைந்துள்ளது, ஜொகூர் நீர்ச்சந்தி இதனை ம..  ︎  சிங்கப்பூர் களுக்கான விக்கிபீடியா பக்கம்