நெதர்லாந்து யில் உள்ள (472793) அஞ்சல் குறியீடு

அஞ்சல் குறியீடு பட்டியலில் நெதர்லாந்து யை காண்க
நேர மண்டலம்மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்
பகுதி4,143 கி.மீ.²
மக்கள்தொகை16.6 million
மக்கள் தொகை அடர்த்தி4017 / km²
அஞ்சல் குறியீடு1011, 1012, 1013 (4091 மேலும்)
அஞ்சல் குறியீடு472793
பகுதி குறியீடுகள்10, 111, 113 (152 மேலும்)
நெதர்லாந்துஇல் வணிகங்கள்2210946
நகரங்கள2058

ஊடாடும் வரைபடம்

நெதர்லாந்து யில் உள்ள (4094) அஞ்சல் குறியீடு

அஞ்சல் குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்மக்கள்தொகைபகுதி
1011ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland66061.032 கி.மீ.²
1012ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland70671.207 கி.மீ.²
1013ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland267926.3 கி.மீ.²
1014ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland150562.699 கி.மீ.²
1015ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland59260.776 கி.மீ.²
1016ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland55680.793 கி.மீ.²
1017ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland93361.293 கி.மீ.²
1018ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland140042.159 கி.மீ.²
1019ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland131742.996 கி.மீ.²
1021ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland65391.486 கி.மீ.²
1022ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland47381.157 கி.மீ.²
1023ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland61282.597 கி.மீ.²
1024ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland74611.58 கி.மீ.²
1025ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland130332.414 கி.மீ.²
1026ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland294612.4 கி.மீ.²
1027ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland608210 கி.மீ.²
1028ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland243413.9 கி.மீ.²
1031ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland90491.621 கி.மீ.²
1032ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland83321.482 கி.மீ.²
1033ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland191513.881 கி.மீ.²
1034ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland111522.107 கி.மீ.²
1035ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland131962.616 கி.மீ.²
1036ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland17650.242 கி.மீ.²
1037ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland223490,298 மீ²
1041ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland175483.535 கி.மீ.²
1042ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland132822.517 கி.மீ.²
1043ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland162083.425 கி.மீ.²
1044ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland162753.063 கி.மீ.²
1045ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland202415.9 கி.மீ.²
1046ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland157894.257 கி.மீ.²
1047ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland2812010.5 கி.மீ.²
1051ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland61510.925 கி.மீ.²
1052ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland41760.625 கி.மீ.²
1053ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland45820.709 கி.மீ.²
1054ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland61860.957 கி.மீ.²
1055ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland84241.26 கி.மீ.²
1056ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland68170.982 கி.மீ.²
1057ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland64661.015 கி.மீ.²
1058ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland70801.128 கி.மீ.²
1059ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland46990.832 கி.மீ.²
1060ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland64961.621 கி.மீ.²
1061ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland74501.103 கி.மீ.²
1062ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland92571.563 கி.மீ.²
1063ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland94311.298 கி.மீ.²
1064ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland124972.821 கி.மீ.²
1065ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland94641.88 கி.மீ.²
1066ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland276146.4 கி.மீ.²
1067ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland248118.8 கி.மீ.²
1068ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland115941.887 கி.மீ.²
1069ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland155312.317 கி.மீ.²
1071ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland97731.366 கி.மீ.²
1072ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland42810.63 கி.மீ.²
1073ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland42140.601 கி.மீ.²
1074ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland24450.432 கி.மீ.²
1075ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland61390.98 கி.மீ.²
1076ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland84401.341 கி.மீ.²
1077ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland115821.753 கி.மீ.²
1078ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland77971.161 கி.மீ.²
1079ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland94711.576 கி.மீ.²
1081ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland136773.311 கி.மீ.²
1082ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland88521.53 கி.மீ.²
1083ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland88691.729 கி.மீ.²
1086ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland8782.526 கி.மீ.²
1087ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland62046.8 கி.மீ.²
1090ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland
1091ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland69050.961 கி.மீ.²
1092ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland37100.547 கி.மீ.²
1093ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland39270.605 கி.மீ.²
1094ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland32890.477 கி.மீ.²
1095ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland110704.195 கி.மீ.²
1096ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland127643.086 கி.மீ.²
1097ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland154722.742 கி.மீ.²
1098ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland140662.877 கி.மீ.²
1099ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland
1101ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland147502.384 கி.மீ.²
1102ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland138132.915 கி.மீ.²
1103ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland92941.993 கி.மீ.²
1104ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland100442.104 கி.மீ.²
1105ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland103103.48 கி.மீ.²
1106ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland121022.54 கி.மீ.²
1107ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland73011.997 கி.மீ.²
1108ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland50452.858 கி.மீ.²
1109ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland27661.65 கி.மீ.²
1111132568.2 கி.மீ.²
1112DiemenProvincie Noord-Holland123104.615 கி.மீ.²
1113Diemen-ZuidProvincie Noord-Holland15750.555 கி.மீ.²
1114ஆம்ஸ்டர்டம்Provincie Noord-Holland52793.181 கி.மீ.²
1115DuivendrechtProvincie Noord-Holland37801.63 கி.மீ.²
1117SchipholProvincie Noord-Holland40523.129 கி.மீ.²
1118SchipholProvincie Noord-Holland1494112.5 கி.மீ.²
1119SchipholProvincie Noord-Holland25581.691 கி.மீ.²
1121LandsmeerProvincie Noord-Holland851818.1 கி.மீ.²
1127Den IlpProvincie Noord-Holland18594.106 கி.மீ.²
1131VolendamProvincie Noord-Holland953714.9 கி.மீ.²
1132VolendamProvincie Noord-Holland77582.841 கி.மீ.²
1135VolendamProvincie Noord-Holland822211.2 கி.மீ.²
1141MonnickendamProvincie Noord-Holland698116 கி.மீ.²
1145KatwoudeProvincie Noord-Holland13288.5 கி.மீ.²
1151Broek in WaterlandProvincie Noord-Holland283311.1 கி.மீ.²
1153ZuiderwoudeProvincie Noord-Holland6555.9 கி.மீ.²
பக்கம் 1அடுத்தது

நெதர்லாந்து

நெதர்லாந்து (The Netherlands, /ˈnɛðərləndz/; டச்சு: Nederland) நெதர்லாந்து இராச்சியத்தின் ஒரு பகுதியாக அமைந்துள்ள ஒரு நாடு. இது வட மேற்கு ஐரோப்பாவில் அமைந்துள்ளது. இதன் தீவுகள் சில கரிபியன் பகுதியில் உள்ளன. வடக்கிலும் மேற்கிலும் வடகடலும் தெற்கில் பெல்ஜியமும் க..  ︎  நெதர்லாந்து களுக்கான விக்கிபீடியா பக்கம்