பிலிப்பீன்சு
பிலிப்பைன்ஸ் 
உலக அஞ்சல் குறியீடுகள்

பிலிப்பீன்சு யில் உள்ள (2148) அஞ்சல் குறியீடு

அஞ்சல் குறியீடு பட்டியலில் பிலிப்பீன்சு யை காண்க
நேர மண்டலம்பிலிப்பைன் நேரம்
மக்கள்தொகை99.9 million
அஞ்சல் குறியீடு0400, 0401, 0410 (2145 மேலும்)
பகுதி குறியீடுகள்2, 32, 33 (76 மேலும்)
பிலிப்பீன்சுஇல் வணிகங்கள்1216015
நகரங்கள1321
அஞ்சல் குறியீடுநிர்வாகப் பிரதேசம்அஞ்சல் குறியீடுகளின் எண்ணிக்கை
1051 - 1089, 1707 - 1799, 4000 - 4342கலபர்சொன்204
1100 - 1147, 1200 - 1235, 1400 - 1909மணிலா பெருநகரம்279
2000 - 2334, 3000 - 3207மத்திய லூசோன்116
2400 - 2519, 2700 - 2922இலோகொஸ் பிராந்தியம்108
3304 - 3713ககயன் பள்ளத்தாக்கு70
4400 - 4810, 5401 - 5502பிகோல் பிராந்தியம்102
4900 - 4905, 5100 - 5321, 5500 - 5515மிமரோபா61
5000 - 5048, 5600 - 5816, 6100 - 6132மேற்கு விசயாசு115
6000 - 6088, 6204 - 6343மத்திய விசயாசு109
6403 - 6822கிழக்கு விசயாசு121
7003 - 7306சம்பொவாங்கா தீபகற்பம்60
7200 - 7214, 8700 - 8723, 9000 - 9222வடக்கு மின்டனவு72
7400 - 7509, 9300 - 9320, 9600 - 9810முசுலிம் மிண்டனாவோ தன்னாட்சிப் பகுதி56
8000 - 8209, 8800 - 8810டவாவோ பிராந்தியம்53
8300 - 8610கரகா69

பிலிப்பீன்சு யில் உள்ள (2148) அஞ்சல் குறியீடு

அஞ்சல் குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகை
0400மணிலா பெருநகரம்
0401மணிலா பெருநகரம்
0410மணிலா பெருநகரம்
0420மணிலா பெருநகரம்
0550மணிலா பெருநகரம்
0560மணிலா பெருநகரம்
0800மணிலா பெருநகரம்
0801மணிலா பெருநகரம்
0802மணிலா பெருநகரம்
0810மணிலா பெருநகரம்
0820மணிலா பெருநகரம்
0830மணிலா பெருநகரம்
0840மணிலா பெருநகரம்
0850மணிலா பெருநகரம்
0860மணிலா பெருநகரம்
0870மணிலா பெருநகரம்
0880மணிலா பெருநகரம்
0900
0901
0902
0903
0904
0905Bacacayபிகோல் பிராந்தியம்14109
0906
0907
0908
0909
0910
0911
0912
0913மணிலா பெருநகரம்
0914
0915
0916
0917
0918
0919
0920
0921
0922
0923
0924
0925
0926
0927
0928
0929
0930
0940
0950
பக்கம் 1அடுத்தது

பிலிப்பீன்சு

ிலிப்பீன்சு (ஆங்கிலம்:Philippines; /ˈfɪlɪpiːnz/; பிலிப்பினோ: பிலிப்பினாஸ் [ˌpɪlɪˈpinɐs]), அல்லது பிலிப்பைன்ஸ் என்றழைக்கப்படும் பிலிப்பீனியக் குடியரசு (பிலிப்பினோ: ரீபப்பிலிக்கா இங் பிலிபினாஸ்) தென்கிழக்காசியாவிலுள்ள, மேற்கு பசுபிக் பெருங்கடலில் அமைந்துள்ள இறை..  ︎  பிலிப்பீன்சு களுக்கான விக்கிபீடியா பக்கம்