ககயன் பள்ளத்தாக்கு
பிலிப்பீன்சு 
உலக அஞ்சல் குறியீடுகள்
மேலே செல்ல

ககயன் பள்ளத்தாக்கு யில் உள்ள (70) அஞ்சல் குறியீடு

அஞ்சல் குறியீடு பட்டியலில் ககயன் பள்ளத்தாக்கு யை காண்க
நேர மண்டலம்பிலிப்பைன் நேரம்
பகுதி2,828.8 கி.மீ.²
மக்கள்தொகை3.2 million
மக்கள் தொகை அடர்த்தி1141 / km²
அஞ்சல் குறியீடு3300, 3301, 3304 (67 மேலும்)
பகுதி குறியீடு78
ககயன் பள்ளத்தாக்குஇல் வணிகங்கள்12890
நகரங்கள70

ககயன் பள்ளத்தாக்கு யில் உள்ள (70) அஞ்சல் குறியீடு

அஞ்சல் குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகை
3300Ilaganககயன் பள்ளத்தாக்கு72363
3301Gamuககயன் பள்ளத்தாக்கு5545
3304Lunaககயன் பள்ளத்தாக்கு
3305Cauayanககயன் பள்ளத்தாக்கு
3306Aliciaககயன் பள்ளத்தாக்கு24732
3307Angadananககயன் பள்ளத்தாக்கு4487
3308San Guillermoககயன் பள்ளத்தாக்கு
3309Echagueககயன் பள்ளத்தாக்கு8058
3311Santiagoககயன் பள்ளத்தாக்கு108414
3312Cordonககயன் பள்ளத்தாக்கு4514
3313Jonesககயன் பள்ளத்தாக்கு5227
3314San Agustinககயன் பள்ளத்தாக்கு
3315Cabatuanககயன் பள்ளத்தாக்கு
3319Ramonககயன் பள்ளத்தாக்கு36307
3323Malligககயன் பள்ளத்தாக்கு
3324Quezonககயன் பள்ளத்தாக்கு9485
3325Antagan Segundaககயன் பள்ளத்தாக்கு4066
3326Magsaysayககயன் பள்ளத்தாக்கு
3328Cabaganககயன் பள்ளத்தாக்கு25304
3329San Pabloககயன் பள்ளத்தாக்கு
3330Santa Mariaககயன் பள்ளத்தாக்கு3736
3331Benito Solivenககயன் பள்ளத்தாக்கு4926
3332San Marianoககயன் பள்ளத்தாக்கு12441
3333Maconaconககயன் பள்ளத்தாக்கு
3334Palananககயன் பள்ளத்தாக்கு
3401Diffunககயன் பள்ளத்தாக்கு
3402Sagudayககயன் பள்ளத்தாக்கு7464
3404Maddelaககயன் பள்ளத்தாக்கு9751
3405Nagtipunanககயன் பள்ளத்தாக்கு5682
3500Tuguegarao Cityககயன் பள்ளத்தாக்கு115105
3501Enrileககயன் பள்ளத்தாக்கு9650
3502Peñablancaககயன் பள்ளத்தாக்கு2983
3503Solanaககயன் பள்ளத்தாக்கு71475
3504Iguigககயன் பள்ளத்தாக்கு3274
3505Amulungககயன் பள்ளத்தாக்கு2354
3509Lal-loககயன் பள்ளத்தாக்கு
3510Camalaniuganககயன் பள்ளத்தாக்கு
3511Bugueyககயன் பள்ளத்தாக்கு3111
3512Santa Teresitaககயன் பள்ளத்தாக்கு2576
3513Gonzagaககயன் பள்ளத்தாக்கு7228
3514Santa Anaககயன் பள்ளத்தாக்கு6315
3515Aparriககயன் பள்ளத்தாக்கு33230
3516Ballesterosககயன் பள்ளத்தாக்கு5591
3517Abulugககயன் பள்ளத்தாக்கு2412
3518Sanchez-Miraககயன் பள்ளத்தாக்கு
3519Claveriaககயன் பள்ளத்தாக்கு10618
3521Santa Praxedesககயன் பள்ளத்தாக்கு
3522Pamplonaககயன் பள்ளத்தாக்கு2133
3523Allacapanககயன் பள்ளத்தாக்கு3645
3524Lasamககயன் பள்ளத்தாக்கு6352
3525Santo Niñoககயன் பள்ளத்தாக்கு4915
3527Piatககயன் பள்ளத்தாக்கு5958
3528Tuaoககயன் பள்ளத்தாக்கு2200
3700Bayombongககயன் பள்ளத்தாக்கு48199
3701Ambaguioககயன் பள்ளத்தாக்கு
3703Kasibuககயன் பள்ளத்தாக்கு
3704Aritaoககயன் பள்ளத்தாக்கு7971
3705Santa Feககயன் பள்ளத்தாக்கு
3706Dupax Del Norteககயன் பள்ளத்தாக்கு
3707Dupax del Surககயன் பள்ளத்தாக்கு
3708Kayapaககயன் பள்ளத்தாக்கு
3709Solanoககயன் பள்ளத்தாக்கு36222
3712Diadiககயன் பள்ளத்தாக்கு15567
3713Buliwaoககயன் பள்ளத்தாக்கு2380
3900Bascoககயன் பள்ளத்தாக்கு7297
3901Mahataoககயன் பள்ளத்தாக்கு
3902Ivanaககயன் பள்ளத்தாக்கு
3903Uyuganககயன் பள்ளத்தாக்கு
3904Sabtangககயன் பள்ளத்தாக்கு
3905Itbayatககயன் பள்ளத்தாக்கு

ககயன் பள்ளத்தாக்கு

ககயன் பள்ளத்தாக்கு என்பது பிலிப்பீன்சில் அமைந்துள்ள ஒரு பிராந்தியமாகும். இது பிராந்தியம் II எனவும் குறிப்பிடப்படுகின்றது. இது ஐந்து மாகாணங்களை உள்ளடக்கியது. நான்கு பிரதான நகரங்களையும் இது கொண்டுள்ளது. அவற்றுள் கைத்தொழிலில் முக்கியமான நகரம் கவுவயான் நகரம் ஆகும்..  ︎  ககயன் பள்ளத்தாக்கு களுக்கான விக்கிபீடியா பக்கம்