மலேசியா யில் உள்ள (2846) அஞ்சல் குறியீடு

அஞ்சல் குறியீடு பட்டியலில் மலேசியா யை காண்க
நேர மண்டலம்மலேசியா (குசிங்) நேரம்
பகுதி33,003 கி.மீ.²
மக்கள்தொகை28.3 million
மக்கள் தொகை அடர்த்தி856.7 / km²
அஞ்சல் குறியீடு01000, 01007, 01009 (2843 மேலும்)
பகுதி குறியீடுகள்10, 11, 1110 (1007 மேலும்)
மலேசியாஇல் வணிகங்கள்1713004
நகரங்கள338
அஞ்சல் குறியீடுநிர்வாகப் பிரதேசம்அஞ்சல் குறியீடுகளின் எண்ணிக்கை
01000 - 02800பெர்லிஸ்78
05000 - 09810கடாரம்152
10000 - 14400பினாங்கு141
15000 - 18500கிளாந்தான்135
20000 - 24300திராங்கானு159
25000 - 28800பகாங்201
30000 - 36810பேராக்230
40000 - 48300சிலாங்கூர்280
50000 - 60000கோலாலம்பூர்280
62000 - 62988புத்ராஜாயா70
70000 - 73509நெகிரி செம்பிலான்150
75000 - 78309மலாக்கா116
79000 - 86900ஜொகூர்188
87000 - 87033Labuan27
87010 - 91309சபா433
93000 - 98859சரவாக்224

மலேசியா யில் உள்ள (2846) அஞ்சல் குறியீடு

அஞ்சல் குறியீடுபெருநகரம்நிர்வாகப் பிரதேசம்நகர மக்கள் தொகை
01000கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01007கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01009கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01500கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01502கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01503கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01504கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01505கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01506கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01508கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01512கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01514கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01516கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01517கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01518கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01524கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01529கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01532கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01538கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01540கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01546கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01550கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01551கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01556கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01560கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01564கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01570கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01572கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01576கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01578கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01582கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01586கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01590கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01592கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01594கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01596கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01598கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01600கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01604கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01606கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01608கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01609கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01610கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01612கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01614கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01620கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01622கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01626கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01628கங்கார்பெர்லிஸ்63869
01630கங்கார்பெர்லிஸ்63869
பக்கம் 1அடுத்தது

மலேசியா

மலேசியா (Malaysia) தென்கிழக்கு ஆசியாவில் உள்ள ஒரு முடியாட்சி நாடு. இந்த நாடு தீபகற்ப மலேசியா அல்லது மேற்கு மலேசியா என்றும், கிழக்கு மலேசியா என்றும் இரு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. கிழக்கு மலேசியாவை, மலேசிய போர்னியோ என்று அழைப்பதும் உண்டு. ேசியாவில் 13 மா..  ︎  மலேசியா களுக்கான விக்கிபீடியா பக்கம்